/**/

راه كارهايي براي پيشگيري از اعتياد نوجوانان و جوانان به مواد مخدر

چكيده:

نگرش ها و عاداتي كه بچه ها، در دوران كودكي از پدر و مادر خود مي آموزند، پايه و بنياني براي بسياري از تصميم گيري ها ي آينده ي آنان خواهد بود. اغلب نوجوانان آمادگي لازم براي پذيرش خطرها و مضرات ناشي از مواد مخدر را ندارند اما خانواده ها مي توانند در باره ي جلوگير ي از ابتلا به بسياري از معضلات و گرفتاري هاي گوناگون اجتماعي، از جمله گرايش به مصرف مواد مخدر، مطالبي را با گفتار و رفتار خود به نوجوانان آموزش دهند.

نوشته شده توسط   | لینک ثابت |