جانوران پنجشنبه نهم تیر ۱۳۹۰ 16:10

جانوران

فهرست مطالب

1- مهاجرت پرندگان چه هنگام آغاز می شود؟

2- نوزاد كرمی شكل پروانه چگونه به پروانه ای بالغ تبدیل می شود؟

3- قورباغه ها چگونه زیر آب تنفس می كنند؟

4- چرا زنبورها سالی یك بار ازدحام می كنند؟

5- فیل ها برای مردن به كجا می روند؟

6- چرا آفتاب پرست رنگ عوض می كند؟

7- چرا برخی از فیل ها، گوش های بسیار بزرگی دارند؟

8- چرا پرندگان در سپیده دم آواز می خوانند؟

9-  سمندر چیست؟

10- زالو چیست؟

11- آبسنگ حلقوی چگونه به وجود می آید؟

12- چرا خرچنگ صدف دار، صدف خود را عوض می كند؟

13- مگس ها در زمستان به كجا می روند؟

14- چرا جغدها شب ها خوب می بینند؟

15- آیا نیش عقرب كشنده است؟

16- خفاش چگونه در تاریكی پرواز می كند؟

17- اسفنج چه نوع جانوری است؟

18- چرا اكثر ماهی ها پولك دارند؟

19- نیش زنبور عسل در كدام قسمت بدنش قرار دارد؟

20- پرندگان شكاری چه می خورند؟

21- دودو چه نوع جانوری است؟

22- بزرگ ترین جانور دریایی كدام است؟

23- موریانه چیست؟

نوشته شده توسط   | لینک ثابت |